Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Eiropas Savienības Regulā nr.2016/679 noteikts jebkuras interneta vietnes īpašnieka pienākums informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi - ar šo sadaļu iepazīstieties zem Distances līguma vai klikšķinot Privātuma politika.

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam šajā vietnē piedāvātās preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pircējs apņemas apmaksāt un pieņemt pasūtītās preces, kā arī, veicot pasūtījumu, sniegt precīzus datus, kas nepieciešami, lai īstenotu Pircēja pasūtījumu.

Piegādes un samaksas kārtība

Cenas norādītas, iekļaujot PVN (vai citus nodokļus un nodevas, ja tādi attiecīgajai precei piemērojami).

Tā kā pārtikas precēm tiek noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai dotu viņam reālu iespēju izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

Preču piegāde tiek veikta ar Omniva pakomātu starpniecību. Ja Pircējam šis piegādes veids nav pieejams, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju pirms pasūtījuma veikšanas, lai vienotos par citu piegādes veidu.

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī savu kontaktinformāciju un piegādes adresi (pakomātu). Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību.
Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs ir tiesīgs atcelt pirkumu (atcelt preces rezervāciju šim pirkumam), ja Pircējs neapmaksā rēķinu tajā norādītajā termiņā.

Pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu Pircējam 5 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci; vai arī informē Pircēju, ja šo termiņu svarīgu apstākļu dēļ nav iespējams ievērot (piemēram, nav pieejama pasūtītā prece), un saskaņo ar Pircēju citu piegādes termiņu. Ja ar Pircēju nav iespējams sazināties (iepērkoties Pircējs norādījis kļūdainu kontaktinformāciju, Pircējs neatbild uz Pārdevēja zvaniem vai e-pastiem u.tml.), pasūtījums tiek izpildīts, tikko tas kļūst iespējams. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja (piemēram, pakomātu dienesta), vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.


Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju arī visos neskaidrību gadījumos, ja tādi radušies saistībā ar Pircēja pasūtījumu. Ja ar Pircēju nav iespējams sazināties, Pārdevējs izpilda pasūtījumu atbilstoši saprastajam vai vistuvāk iespējamajam. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto pasūtījumu, viņš drīkst izmantot likumā noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības.

Pircējs apņemas pieņemt preces (savlaicīgi, piegādātāja norādītajā termiņā izņemt no pakomāta). Ja Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja ar Pircēju neizdodas sazināties vai Pircējs joprojām neizņem preces, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, un preču piegādes maksu, kā arī piegādātāja noteikto maksu par preču atpakaļatgriešanu, ja tāda ir tikusi piemērota.

Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem: realitātē oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, izmēri, un/vai jebkādas citas vizuālās īpašības var izskatīties atšķirīgi nekā ekrānā.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli elektroniski uz: [email protected] .  Atteikuma vēstulei jāsatur sekojoša informācija:
 • Pircēja vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs
 • bankas konta numurs, no kura maksāts par preci
 • pilns preces nosaukums
 • veiktā pasūtījuma numurs un datums
 • datums, kad saņemta prece (prece nonākusi Pircēja valdījumā)

Atteikuma vēstules veidlapa pieejama pēc pieprasījuma, rakstot uz [email protected].
Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam, tai jābūt nelietotai un nebojātā oriģinālajā iepakojumā. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu/nogādāšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pārdevējs pārskaita preces vērtību atpakaļ uz Pircēja kontu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 14  (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad saņēmis Pircēja atgriezto preci.

Ja Pircējs vēlas atkāpties no pirkuma līguma, pirms prece viņam piegādāta, Pircējs pēc iespējas ātrāk informē par to Pārdevēju, sazinoties telefoniski +371 29544307 vai elektroniski: [email protected]. Ja prece Pircēja ziņas saņemšanas brīdī jau būs nodota piegādātājam, Pircējs varēs izmantot 14 dienu atteikuma tiesības (no preces saņemšanas brīža), veicot iepriekš minēto atteikuma procedūru. Ja Pircējs neizmantos atteikuma tiesības un neveiks procedūrā noteiktās darbības 14 dienu termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs ir pieņēmis pasūtījumu un ir apmierināts ar to.

Ja Pircējam piegādātas nepareizās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, jāinformē Pārdevēju telefoniski vai elektroniski. Pārdevējs apņemas uz sava rēķina šādas preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja atgriezto preci. Pretenzijas, kas izteiktas vēlāk kā 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, tiek risinātas pārrunu ceļā, taču Pārdevējam nav pienākuma tās mainīt vai atmaksāt Pircējam par precēm saņemto naudu.

Pircējam ir tiesības 24 mēnešu laikā izmantot atteikuma tiesības no preces, kura neatbilst līguma nosacījumiem un tai raksturīgajām vai sagaidāmajām īpašībām un kvalitātes prasībām (piemēram, precei konstatēts ražošanas brāķis).

Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr preces nav atdotas Pārdevējam un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību pretenzijai.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma
 • tās ir lietotas vairāk kā nepieciešams preces piemērotības pārbaudei (līdzīgi kā tas būtu iespējams parastā veikalā)
 • nokavēts atteikuma tiesību termiņš

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 6. daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, to izmēģinot vai lietojot, neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts (tostarp - ja Pircējs sūtījis preci Pārdevējam, to papildus neiepakojot izturīgā transportēšanas iepakojumā). Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem, kuri radušies Pircēja rīcības vai bezdarbības dēļ.

Iepazīties ar visām Pircēja un Pārdevēja tiesībām un pienākumiem atteikuma gadījumā variet Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru Kabineta Noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar ES un LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi, un ka Pārdevējs var ar Pircēju sazināties telefoniski, elektroniski un rakstiski, ciktāl tas nepieciešams Pircēja pasūtījuma izpildei.  Visu informāciju Pārdevējs nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai uz viņa norādīto tālruņa numuru.

Pārdevējs apliecina, ka Pircēja dati tiks apstrādāti un izmantoti tikai noteiktajiem mērķiem, saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un padomes Regulā nr.2016/679 par par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Sīkāk iepazīties ar šīs vietnes datu politiku variet sadaļā Privātuma politika.

Noslēguma noteikumi

Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Noteikumus un Privātuma politiku.

Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas likumdošanas normas.

Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
________________________________________________________________

Privātuma politika

Personas datu aizsardzības politikas publicēšanas mērķis ir izskaidrot, kādus datus mēs iegūstam no mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, un kā šī informācija tiek izmantota.

Vietnes www.giline.net īpašnieks un Jūsu šajā vietnē iesniegto datu pārzinis ir SIA Giline for life, juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123, reģ.nr.40203064877, kontakttālrunis: +371 29544307, e-pasts: [email protected]

Jūsu sniegtie dati tiks apstrādāti un izmantoti tikai noteiktajiem mērķiem, saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un padomes Regulā nr.2016/679 par par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

I. Vispārīgie noteikumi

Šī konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā– Politika) ir oficiāls SIA Giline for life  (turpmāk tekstā – Uzņēmums) dokuments, kas nosaka, kā mēs apstrādājam un izmantojam mūsu tīmekļa vietnes www.giline.net (turpmāk – Vietne) apmeklētāju, kuri izmanto Uzņēmuma pakalpojumus un informāciju (turpmāk – Lietotāji), personas datus.

Mēs cienām visu mūsu Vietnes Lietotāju personas datu konfidencialitāti. Visi Vietnes apmeklējuma laikā savāktie personas dati tiks izmantoti tikai, lai uzlabotu Vietnes kvalitāti kopumā vai apstrādātu Jūsu pieprasījumus.

Šī Politika reglamentē jebkura veida personas datu un personiska rakstura informācijas par Vietnes Lietotājiem un Uzņēmuma pakalpojumiem apstrādi, ieskaitot jebkādas darbības (operācijas) vai darbību (operāciju) kopumu, kas ar personas datiem veiktas, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez šādiem līdzekļiem, tostarp personas datu vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, labošanu), izgūšanu, izmantošanu, pārsūtīšanu (izplatīšanu, piegādi, piekļuves nodrošināšanu), personificēšanu, bloķēšanu, personas datu dzēšanu un iznīcināšanu.

II. Personas datu vākšana

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savas saistības pret mūsu Lietotājiem un klientiem saskaņā ar mūsu noslēgtajiem līgumiem, vienošanām, kā arī sakarā ar Uzņēmuma Vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu.

Lai apskatītu Vietni, nav obligāti jānorāda personiska informācija un personas dati, tomēr nenorādot savu kontaktinformāciju, nevarēsiet saņemt no mums Jums adresētu informāciju un atstāt paziņojumu par pakalpojumu sniegšanas pieprasījumu, lai mēs varētu Jums atzvanīt.

Mūsu Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta tikai ar viņu piekrišanu.

Savus personas datus pats Lietotājs sniedz brīvprātīgi, viņa paša interesēs aizpildot reģistrācijas veidlapu Uzņēmuma Vietnē. 

Ar personas datiem saprot jebkādu informāciju,kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai identificējamu fizisku personu(personas datu subjektu) un kuru var izmantot, lai identificētu konkrētu personu vai saistību ar viņu.

Uzņēmums veic šādu Lietotāju personas datu apstrādi:

 • vārds, uzvārds;
 • elektroniskā pasta adrese;
 • tālruņa numurs.

Personas datos var iekļaut arī papildu informāciju, kuru Lietotāji iesniedz pēc Uzņēmuma lūguma, kad tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret Jums vai pēc savas vēlēšanās.

Mūsu mērķis ir saglabāt precīzus Lietotāja datus un tos atjaunināt. Mēs nepārbaudām Lietotāju iesniegto personas datu pareizību, tomēr pieņemam, ka Lietotājs sniedz pareizu un pietiekamu personisko informāciju, kā arī šo informāciju atjaunina.

Jums ir tiesības zināt, kāda Jūsu personiskā informācija ir Uzņēmumam. Jūs varat patstāvīgi jebkurā laikā mainīt (atjaunināt, papildināt) Jūsu sniegto personisko informāciju vai tās daļu, ar attiecīgu pieprasījumu griežoties pie Uzņēmuma.

Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt savu personas datu izslēgšanu no mūsu datu bāzes. Saņemot šādu pieprasījumu, mēs Jūsu personas datus izdzēsīsim trīs dienu laikā. Jūsu pieprasījumā jāiekļauj savas pases vai cita personu apliecinošu dokumenta dati un informācija, kas apliecina, ka mūsu Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus (piemēram, atsauci uz aizpildītu veidlapu Vietnē) un Jūsu parakstu. Lūgumu var nosūtīt arī elektroniska dokumenta formā un parakstīt ar elektronisko parakstu. Pieprasījumu sūtiet uz adresi: SIA Giline for life,Nākotnes ielā 1,Ķekavā,Ķekavas novads,LV-2123; vai uz e-pastu: [email protected]

III. Personas datu uzglabāšana un izmantošana

Visi personas dati, kurus Jūs sniedzat mūsu Vietnes apmeklējuma laikā, tiks saglabāti īpaši aizsargātā serverī un apstrādāti, izmantojot automatizētas sistēmas, izņemot gadījumus, kad personas datu manuāla apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu normatīvo aktu prasības vai sniegtu pakalpojumus.

Lietotāju personas dati un informācija tiks glabāta tādu laika periodu, kāds nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tā iesniegta, izņemot gadījumus, kad ilgāks datu un informācijas uzglabāšanas laiks ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, vai arī - līdz brīdim, kad pieprasīsiet savu datu dzēšanu.

Uzņēmums var izmantot jūsu personisko informāciju šādiem nolūkiem:

 • lai Jūs identificētu kā mūsu Vietnes Lietotāju;
 • lai mūsu Vietnes apmeklēšanu padarītu ērtāku;
 • lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • lai pakalpojumu sniegšanas laikā mēs varētu sazināties ar Jums un varētu nosūtīt Jums paziņojumus un informāciju par pakalpojumiem, kā arī atbildēt uz Jūsu jautājumiem;
 • lai mēs laiku pa laikam varētu veikt statistiskos un analītiskos pētījumus reklāmas un Vietnes apmeklētības jomā, pamatojoties uz bezpersonisku sniegto informāciju;
 • lai mēs varētu piedāvāt Jums to reklāmu, kas visprecīzāk atbilstu Jūsu interesēm un vajadzībām (mērķa reklāma).

Uzņēmuma darbiniekiem ir piekļuve Jūsu personas datiem tikai tiktāl un tādos apmēros, cik tas nepieciešams viņu darba funkciju, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, veikšanai. Turklāt mēs stingri ievērojam visus darba ar personas datiem noteikumus.

Mēs saglabājam Lietotāju personas datu konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad Jūs paši sniedzat informāciju par sevi, lai tai piekļūtu trešās personas.

Mēs rūpējamies arī par datu drošību, lai novērstu, ka tiem nesankcionēti piekļūst citas personas.

IV. Personas datu pārsūtīšana un apstrāde

 Mēs nepārsūtam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot turpmāk minētos gadījumus.

Pārsūtīt Lietotāja personiskos datus ir iespējams tikai tajos gadījumos, ja:

 • lietotājs ir izteicis savu piekrišanu šādām darbībām;
 • pārsūtīšana ir nepieciešama saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Lietotājam;
 • pārsūtīšana ir nepieciešama pēc Latvijas pilnvarotu valsts iestāžu pieprasījuma tikai uz tādiem nosacījumiem un tādā kārtībā, kas noteikta Latvijas normatīvajos aktos.
 • pārsūtīšana notiek Uzņēmuma reorganizācijas, pārdošanas vai cita veida Uzņēmuma biznesa nodošanas trešajām personām gadījumos, turklāt ieguvējam pāriet visas saistības ievērot šīs Politikas noteikumus;
 • lietotājs pats ir devis norādījumus un no Lietotāja paša ir saņemta piekrišana tam, ka dati tiek pārsūtīti trešajām personām – darījuma partneriem. Darījuma partneri turklāt apņemas nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par Lietotāju.
 • Mēs bloķēsim Jūsu personas datus no Jūsu pieprasījuma brīža vai pēc pilnvarotas personas datu subjektu aizsardzības iestādes pieprasījuma, ja tiks noskaidrots, ka personas dati nav ticami vai ar tādiem datiem tiek veiktas prettiesiskas darbības.

V. Personas datu iznīcināšana

Mēs dzēsīsim datus, kad beigsies to uzglabāšanas termiņš/nepieciešamība.

Jums jebkurā brīdī ir tiesības pieprasīt savu personas datu izslēgšanu no mūsu datu bāzes. Jūsu pieprasījumā jāiekļauj savas pases vai cita personu apliecinošu dokumenta dati un informācija, kas apliecina, ka mūsu Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus (piemēram, atsauci uz aizpildītu veidlapu Vietnē) un Jūsu parakstu. Lūgumu var nosūtīt arī elektroniska dokumenta formā un parakstīt ar elektronisko parakstu. Pieprasījumu sūtiet uz adresi: SIA Giline for life,Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123; vai uz e-pastu: [email protected]
Saņemot šādu pieprasījumu, mēs Jūsu personas datus izdzēsīsim trīs dienu laikā. Ņemiet vērā, ka pēc datu dzēšanas mēs nevarēsim nodrošināt Jums internetveikala pakalpojumus, kuriem attiecīgie dati nepieciešami. Ja vēlēsieties izmantot mūsu veikalu atkārtoti, varēsiet savus datus iesniegt no jauna.

VI. Personas datu aizsardzība

Mūsu Uzņēmums veic nepieciešamus un saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja personas datu aizsardzību no nelikumīgas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, modifikācijas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām nelikumīgām trešo personu darbībām. Datu drošību īsteno ar programmatūru tīkla aizsardzībai.

Mēs varam garantēt Jūsu personas datu drošību tikai tad, kad izmantojat mūsu Vietni. Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka mūsu Uzņēmums nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietnēm, uz kurām Lietotājs var pārvietoties, sekojot saitēm Vietnes izmantošanas vai Uzņēmuma pakalpojumu, tostarp sociālo tīklu, izmantošanas procesā. Esiet piesardzīgs, strādājot ar citām vietnēm. Trešās puses tīmekļa vietnes var savākt un pieprasīt no Lietotāja citu personisko informāciju, kā arī izmantot to saviem nolūkiem. Trešo pušu tīmekļa vietņu darbības regulē noteikumi par šādu vietu apstrādi ar personas datiem. Trešo pušu tīmekļa vietņu darbības regulē darba kārtības noteikumi ar personālajiem datiem šajās tīmekļa vietnēs.

VII. Informācijas, kas nav personiska, vākšana un izmantošana

Pārlūkojot mūsu Vietni, lasot tekstu tās lapās un lejupielādējot citu informāciju, tiek automātiski reģistrēti daži dati par datoru, no kura jūs pārlūkojat Vietni.

Šī informācija neko mums nepastāsta par Jums personīgi un nav personiska (tas ir, to nevar saistīt ar konkrētu personu). Tā tikai ļauj mums noteikt Vietnes atsevišķu lapu apmeklētību, kā arī noskaidrot izmantoto datoru un programmatūras nodrošinājumu. Pateicoties tam, mēs varam pastāvīgi uzlabot Vietni un padarīt to Jums ērtāku un noderīgāku.

Šāda informācija palīdz vākt sīkdatnes, kuru izmantošana tiks aprakstīta turpmāk tekstā.

Apskatot Vietni, mēs apkopojam šādus datus:

 • vietnes apmeklējuma datums un laiks;
 • lapu apmeklējumu skaits, to nosaukumi un apskates ilgums;
 • interneta domēna vārds (visbiežāk tas ir uzņēmuma, kas nodrošina piekļuvi internetam vai organizācijas, kurā Jūs strādājat, nosaukums), kā arī IP adrese, kas piešķirta datoram, lai piekļūtu internetam;
 • pārlūkprogrammas tips (piemēram, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox) un operētājsistēma (piemēram, Windows 7 vai Mac OS);
 • ierīces veids, no kura jūs apmeklējāt Vietni (dators, planšetdators, mobilā ierīce vai citādi) un tās modelis (mobilajām ierīcēm);
 • vietne, no kuras Jūs veicāt pāreju uz mūsu Vietni (piemēram, Google, ja atrodat mūsu Vietni, izmantojot meklētājprogrammu).

Sīkdatņu Izmantošana

Uzņēmums izmanto tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes un pikseļu tagus, lai atvieglotu mūsu Vietnes izmantošanu un sniegtu vispiemērotāko saturu. Zemāk atradīsiet paskaidrojumus, kas ir sīkdatnes, kādam nolūkam tās izmanto Uzņēmuma Vietnē un kā nepieciešamības gadījumā tās pārvaldīt vai dzēst.

Kas ir sīkdatne?

Gandrīz visas tīmekļa vietnes izmanto sīkdatņu tehnoloģiju. Sīkdatne ir neliela datne, ko izmanto, lai saglabātu interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Pirmajā tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē šī datne tiek lejupielādēta, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Nākamajā reizē, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni no tās pašas ierīces, pārlūks var pārbaudīt saistīto sīkdatni (tas ir, saturošo tīmekļa vietnes nosaukumu) un izmantot šīs sīkdatnes datus, nosūtot atpakaļ uz tīmekļa vietni. Tas ļauj noteikt, vai tīmekļa vietne jau ir apmeklēta no šīs pārlūkprogrammas, un dažos gadījumos mainīt attēloto saturu.

Mūsu Vietnē mēs izmantojam gan savas sīkdatnes, gan trešo pušu analītiskos rīkus datu vākšanai, piemēram, Google Analytics, Yandex, Metrica, Facebook Business Manager. Šie pakalpojumi palīdz apkopot informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu Vietni, un var arī savākt papildu informāciju (uz dzimumu, vecumu un lietotāju vēlmēm) un darīt to parastā vai anonīmā veidā, kas iekļauj visus Vietnes apmeklētājus.

Sīkdatņu priekšrocības

Dažas sīkdatnes ir ļoti noderīgas, jo tās var atvieglot tīmekļa vietnes turpmāku izmantošanu. Ja izmantojat vienu un to pašu ierīci un Web pārlūkprogrammu, ko iepriekšējā apmeklējuma laikā, Vietne var atcerēties Jūsu iestatījumus un parādīt saturu, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm un vajadzībām.

Neviena no mūsu Vietnē izmantotajām sīkdatnēm nevāc personisku informāciju par Lietotājiem.

Sīkdatņu kategorijas

Mūsu Vietnē mēs izmantojam šādu kategoriju sīkdatnes:

1. kategorija – absolūti nepieciešamas sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai skatītos Vietni un lietotu tās funkcijas.

2.kategorija – ekspluatācijas sīkdatnes

Sīkdatnes savāc informāciju par Vietnes izmantošanu, piemēram, par biežāk apmeklētajām lapām. Šādus datus var izmantot mūsu Vietnes optimizēšanai un navigācijas vienkāršošanai. Šīs sīkdatnes izmanto arī mūsu partneri, lai noteiktu, vai esat pārcēlies uz mūsu Vietni no partnera vietnes, vai izmantojāt mūsu pakalpojumus, apmeklējot Vietni. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas, lai vāktu personisko informāciju. Visa informācija, kas savākta ar to palīdzību, ir paredzēta statistikas vajadzībām un paliek anonīma.

3. kategorija – funkcionālas sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes ļauj atcerēties darbības kuras veicāt mūsu Vietni. Šīs datnes var arī izmantot, lai saglabātu iestatījumus, piemēram, teksta izmēru un fontu, kā arī citus pielāgojamus Vietnes iestatījumus. Šīs datnes var arī izmantot, lai izvairītos no atkārtošanās; izsekojot ieteicamos produktus un videoklipus. Šādu sīkdatņu sniegtā informācija neļauj Jūs identificēt.

Kontrole un sīkdatņu izdzēšana

Ja vēlaties izmainīt veidu, kā izmantot sīkdatņu pārlūkprogrammu, tostarp bloķējot vai izdzēšot sīkdatnes no vietnēm, Jūs varat to izdarīt jebkurā brīdī, izmantojot Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus. Ja atvienojat, izdzēšat vai atsakāties no sīkdatnes, dažas Vietnes funkcijas vai iespējas var kļūt nepieejamas.

Lai pārvaldītu sīkdatnes, lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Jums pieņemt vai noraidīt visas sīkdatnes vai arī pieņemt tikai dažus sīkdatņu tipus, vai arī prasa Jums apstiprināt nepieciešamo darbību katru reizi, kad Vietne vēlas saglabāt sīkdatni. Turklāt Jūsu ierīce saglabātās sīkdatnes var ļoti vienkārši izdzēst, izmantojot pārlūkprogrammu.

Kontroles un sīkdatņu dzēšanas process atkarīgs no Jūsu lietotās tīmekļa pārlūkprogrammas. Lai uzzinātu, kā to izdarīt ar konkrētu pārlūkprogrammu, izmantojiet iekšējo pārlūkprogrammas informāciju vai apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.aboutcookies.org, kurā ir sniegti padziļināti skaidrojumi par sīkdatņu kontroli un izdzēšanu lielākajai daļai pārlūkprogrammu.

IX. Nobeiguma noteikumi

Jūs piekrītat šīs Politikas noteikumiem, ja Jūs apmeklējat Uzņēmuma Vietni un iesniedzat savus personiskos datus un informāciju, aizpildot Vietnē veidlapu.

Uzņēmums patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas Politikā jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem, lai turpinātu uzlabot sistēmu aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi Lietotāju paziņotajiem personas datiem. Ja tiek veiktas izmaiņas Politikā, mūsu Politiku publicē Uzņēmuma Vietnē ar vispārēju piekļuvi. Šī Politika neattiecas uz darbībām, ko ar interneta resursiem veikušas trešās personas.

X. Atsauksmes

Visus ierosinājumus un jautājumus, kas saistīti ar šo Politiku un/vai Vietnes darbību jāsūta SIA  Giline for life uz elektroniskā pasta adresi  [email protected]  vai uz adresi: Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123.

ari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.