LIAA ATBALSTS


_______________________________


SIA “GILINE FOR LIFE” NOSLĒGTS LĪGUMS AR LIAA PAR INKUBĀCIJAS ATBALSTA SAŅEMŠANU ERAF PROJEKTA NR. 3.1.1.6/16/I/001

“REĢIONĀLIE BIZNESA INKUBATORI UN RADOŠO INDUSTRIJU INKUBATORS” IETVAROS.

Līguma Nr. BIZIN-I-2017/519

_______________________________

SIA “GILINE FOR LIFE”

Atbalsta pasākums tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

Līguma Nr. SKV-L-2018/42

_______________________________SIA "Giline for life " tiek sniegts atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta

"Tehnoloģiju pārneses programma"

(projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros.

Šķiedrvielām saturoša produkta izstrāde uz ābolu spiedpalieku bāzes,veicinot ābolu pārstrādi,to blakusproduktu izmantošanu.

Līguma Nr. VP-L-2019/16